Mk 2, 13-17

Lebiri deia. Jesus bekatariekin bazkaltzen
13 Jesus berriro aintzira aldera atera zen. Jende guztia berarengana zetorren eta irakasten hasi zitzaien.
14 Bidez zihoala, Lebi Alfeorena ikusi zuen zerga
2,14 zerga: Merkantziekiko zergak, alegia, herrialde nahiz hiri batean sartzen eta ateratzen ziren merkantziei ezarriak. Galilea eta Trakonitide arteko muga zen Kafarnaum, hain zuzen. Zerga hauen kobratzea pertsona partikularrei uzten zitzaien errentan, zerga-biltzaile nagusiei alegia; hauek, berriz, horretarako beren laguntzaileak hautatzen zituzten; laguntzaile horietakoak ditugu ebanjelioko zergalariak.
biltzeko mahaian eseria, eta esan zion:
–Jarraitu niri.
Lebik zutitu eta jarraitu egin zion.
2,14 Jarraitu niri 1,17+.
15 Geroago, Lebiren etxean zegoen Jesus mahaian; bazen beste zergalari
2,15 zergalariak: Zergak biltzeko kargua zuten juduak, besteren menpekoak beraiek ere. Guztiz arbuiatuak ziren eta ageriko bekataritzat ematen zituzten; beren karguaz baliaturik, abusu handiak egiten zituztela eta erromatar okupatzailearekin loturik zeudela leporatzen zieten; horregatik, judu-lege-betetzaileak oro haiengandik urrun ibiltzen ziren.
eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin mahaian; izan ere, asko zihoazkion ondoren.
2,15 zergalari eta bekatari Mt 5,46+; 9,10.
16 Fariseu lege-maisu batzuek, bekatari eta zergalariekin jaten ari zela ikusirik, esan zieten ikasleei:
–Nolatan jaten du zergalari eta bekatariekin?
17 Jesusek entzun eta esan zien:
–Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik; ez naiz zintzoei dei egitera etorri, bekatariei baizik.