Mateo 9,35-10,1.5-8

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Ikasleak Jesusen egitekoaren jarraitzaile (9,35–10,42)
«Uzta ugaria da, baina langileak gutxi»
(Mk 6,34; Lk 10,2)
35 Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen, sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hots egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen.
9,35 Jesusen egintzak 4,23-25; Mk 1,39; Eg 10,38. // Jainkoaren erregetzaren berri ona 4,23; 24,14.
36 Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien Jesus, nekatuak eta lur jota baitzeuden, artzain gabeko ardiak bezala.
9,36 Jesus errukitu 14,14; 15,32; Mk 6,34. // artzain gabeko ardiak Zen 27,17; 1 Erg 22,17; Ez 34,5.23-24; Jdt 11,19; Mk 6,34.
37 Orduan, bere ikasleei esan zien: «Uzta ugaria da, baina langileak gutxi.
9,37 Uzta 3,12+; Mk 4,29; Jn 4,35.
38 Erregutu, bada, uzta-jabeari bidal ditzala langileak bere uztara».
Jesusek hamabi apostoluak izendatu
(Mk 3,13-19; Lk 6,12-16)
10
1 Jesusek, bere hamabi ikasleei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak
10,1 espiritu gaizto: H.h., espiritu lohi/kutsatu; ik. Mk 1,23 oh.
botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko.
10,1 espiritu gaiztoak bota Mk 3,15+. // eritasunak sendatu 9,35; Mk 1,34; Lk 7,21.
5 Zer da errazago: «Barkatuak dituzu bekatuak» esatea ala «Jaiki eta zabiltza» esatea?6 Orain ikusiko duzue, bada, Gizonaren Semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari:
–Jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.
9,6 bekatuak barkatzeko ahalmena 16,19; 18,18; Lk 7,49; Jn 5,27; 20,23. // Jaiki Jn 5,8; Eg 9,34.
7 Hura jaiki eta etxera joan zen.8 Hau ikustean, beldurrak jota gelditu zen jendea eta Jainkoa goresten zuen, gizakiei horrenbesteko ahalmena eman zielako.
9,8 Jainkoa goretsi 15,31; Mk 2,12; Lk 2,20+; Eg 2,47+; Erm 15,6.9; 2 Ko 9,13; Ga 1,24; 1 P 4,11.16.
Mateori deia. Jesus bekatariekin bazkaltzen
(Mk 2,13-17; Lk 5,27-32)
9 Jesusek, handik atera eta bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak
9,9 zerga: Ik. Mk 2,14 oh.
biltzeko mahaian eseria, eta esan zion:
–Jarraitu niri
9,9 Jarraitu niri 4,19+.
.
Mateok zutitu eta jarraitu egin zion.
10 Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian; bazen beste zergalari
9,10 zergalari: Ik. Mk 2,15 oh. Zergalariak bekatari bezala ikusten zituzten, eta haiekin harremanik zutenak ere kutsatu egiten ziren, lege-maisuen arauek ziotenez.
9,10 zergalari eta bekatari 5,46; 11,19; Lk 6,32; 7,34; 15,1-2; 19,7.
eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian.11 Fariseuek, hori ikustean, esan zieten ikasleei:
–Nolatan jaten du zuen maisuak zergalari eta bekatariekin?
12 Jesusek entzun eta esan zien:
–Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik.13 Hobe zenukete Jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete: Nahiago
9,13 Nahiago… Os 6,6. Ik. 12,7. // bekatariei dei egitera Lk 15,6.9.24.32; 19,10.
dut errukia sakrifizioak baino. Ez naiz zintzoei dei egitera etorri, bekatariei baizik
9,13 bekatariei baizik: Hau da, beren bekatuzko izaera aitortu eta salbazioa onartzeko prest daudenei.
.
Barauari buruz. Zaharra eta berria
(Mk 2,18-22; Lk 5,33-39)
14 Behin batean, Joan Bataiatzailearen ikasleek
9,14 Joan Bataiatzailearen ikasleak 11,2; 14,12; Lk 11,1; Jn 3,25; Eg 19,1-4. // baraua 6,16+.
Jesusengana joan eta esan zioten:
–Nolaz egiten dugu fariseuek eta guk hainbeste barau
9,14 barau: Barauari buruz, ik. Mk 2,18 oh.
eta zure ikasleek ez?
15 Jesusek erantzun zien:
–Ezteietara deituak
9,15 Ezteietara deituak: H.h., Eztei-gelako semeak.
egon ote daitezke goibel, senar berria berekin dutelarik? Etorriko zaie, bai, senar berria kenduko dieten eguna; orduan egingo dute barau.
9,15 senarraren sinboloa 25,1.5.10; Is 54,5; 62,4-5; Jr 2,2; Os 1-3; Jn 3,29; 2 Ko 11,2; Ap 21,2.
16 «Inork ez dio jantzi zaharrari oihal gordinezko adabakirik josten, adabakiak jantzia behartu eta zarratada handiagoa egingo bailuke.17 Zahagi zaharretan ere ez da ardo berririk sartzen; bestela, zahagiak lehertu egingo lirateke, eta ardoa isuri eta zahagiak galdu. Ez! Ardo berria zahagi berrietan sartzen da, eta batak eta besteak irauten dute».
Odoljarioa zuen emakumea eta buruzagiaren alaba
(Mk 5,21-43; Lk 8,40-56)
18 Jesus honela ari zitzaiela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta, ahuspezturik, esan zion: «Hil berria dut alaba; baina zatoz hari eskua ezartzera, eta biziko da».
9,18 eskuak ezarri 8,3; 19,15; Lb 9,22; 16,21; Mk 5,23; 6,5; 7,32; 8,23; Lk 4,40; 13,13; Eg 6,6+; 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6.
19 Jaiki zen Jesus eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin.20 Orduan, hamabi urte hartan odoljarioz zegoen emakume bat atzetik hurbildu zitzaion Jesusi eta soineko-ertza ukitu
9,20 soineko-ertza ukitu: Keinu honen argigarri, ik. Zen 15,39-41 eta 15,39 oh. Soineko-ertzean, judu zintzoek, baita Jesusek ere, zeramatzaten borlatxoei buruz, ik. 23,5 oh.
9,20 soineko-ertza ukitu 14,36.
zion;21 honela baitzioen berekiko: «Jantzia ukitzen badiot, besterik gabe sendatuko naiz».
22 Itzuli zen Jesus eta, emakumea ikustean, esan zion: «Izan bihotz, ene alaba! Zeure sinesmenak sendatu zaitu». Eta une hartatik sendatua gelditu zen.
9,22 sendatzeko sinesmena 9,2; 15,28; 17,19-20; Mk 2,5; Lk 5,20+; Eg 3,16; 14,9; 16,31.
23 Buruzagiaren etxera heldu eta hango erostariak eta jendearen istilua ikustean, Jesusek24 esan zien: «Alde hemendik! Neskatxa ez dago hilda, lo dago». Haiek barre egiten zioten.
25 Jesusek, jendea kanpora bidali zutenean, sartu eta neskatxari eskutik heldu zion, eta neskatxa altxatu egin zen.26 Eskualde guztian zabaldu zen gertatuaren berri.
Jesusek bi itsu sendatu
27 Jesus handik atera zenean, bi itsuk jarraitu zioten deiadarka: «Daviden Semea, erruki zakizkigu!»
9,27 itsuak sendatu 11,5; 12,22; 15,31; 20,30; 21,14; Mk 8,22; Lk 4,18; Jn 9,7.
28 Etxeratu zenean, itsuak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien:
–Sinesten al duzue hori egin dezakedana?
–Bai, Jauna -erantzun zioten.
29 Orduan, begiak ukitu zizkien, esanez:
–Gerta bekizue sinetsi duzuen bezala.
9,29 sinetsi duzuen bezala 8,13; 15,28.
30 Eta begiak zabaldu zitzaizkien. Jesusek zorrotz agindu zien:
–Kontuz gero! Ez dezala inork ere jakin!
9,30 isiltzeko agindua 8,4+.
31 Haiek, ordea, atera orduko, eskualde guztian zabaldu zuten Jesusen berri.
Jesusek deabrudun mutua sendatu
32 Itsuak atera orduko, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi.33 Jesusek deabrua bota egin zuen eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak, harriturik, zioen: «Ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi!»
9,33 Ez da horrelakorik ikusi Mk 2,12; 7,37.
34 Fariseuek, berriz, zioten: «Deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak».
9,34 Deabruen buruzagia 10,25; 12,24.
Ikasleak Jesusen egitekoaren jarraitzaile (9,35–10,42)
«Uzta ugaria da, baina langileak gutxi»
(Mk 6,34; Lk 10,2)
35 Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen, sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hots egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen.
9,35 Jesusen egintzak 4,23-25; Mk 1,39; Eg 10,38. // Jainkoaren erregetzaren berri ona 4,23; 24,14.
36 Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien Jesus, nekatuak eta lur jota baitzeuden, artzain gabeko ardiak bezala.
9,36 Jesus errukitu 14,14; 15,32; Mk 6,34. // artzain gabeko ardiak Zen 27,17; 1 Erg 22,17; Ez 34,5.23-24; Jdt 11,19; Mk 6,34.
37 Orduan, bere ikasleei esan zien: «Uzta ugaria da, baina langileak gutxi.
9,37 Uzta 3,12+; Mk 4,29; Jn 4,35.
38 Erregutu, bada, uzta-jabeari bidal ditzala langileak bere uztara».
Jesusek hamabi apostoluak izendatu
(Mk 3,13-19; Lk 6,12-16)
10
1 Jesusek, bere hamabi ikasleei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak
10,1 espiritu gaizto: H.h., espiritu lohi/kutsatu; ik. Mk 1,23 oh.
botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko.
10,1 espiritu gaiztoak bota Mk 3,15+. // eritasunak sendatu 9,35; Mk 1,34; Lk 7,21.
2 Hona hemen hamabi apostoluen izenak: lehenbizi Simon -Pedro deritzana- eta haren anaia Andres; Santiago Zebedeorena eta haren anaia Joan;
10,2 Hamabiak 10,5; 26,14; Mk 3,16; 6,7; Lk 9,1; Jn 6,67; Eg 6,2; 1 Ko 15,5. // apostoluen zerrenda Mk 3,16-19; Lk 6,14-16; Eg 1,13.
3 Felipe eta Bartolome; Tomas eta Mateo, zergalaria; Santiago Alfeorena eta Tadeo;4 Simon Zelote eta Judas Iskariote
10,4 Zelote: Jatorrizko Kananaios hitzak buru-beroa esan nahi du, hau da, zelote. Zeloteak alderdi politiko-erlijioso bateko kideak ziren; alderdi honek judu-nazioaren independentziaren alde egiten zuen borroka, indarkeriari uko egin gabe. // Iskariote: Ik. Mk 3,19 oh.
, Jesus saldu zuena.
Jesusek Hamabiak bidali
(Mk 6,7-13; Lk 9,1-6)
5 Hamabiok bidali
10,5 bidali 10,16; 28,19-20; Mk 6,7; Lk 9,2; 10,3; Jn 4,38; 20,21; Erm 10,15.
zituen Jesusek, oharpen hauek eginez: «Ez joan jentilen lurraldeetara, ez sartu Samaria herrialdean
10,5 Samaria herrialdea: Judearen eta Galilearen arteko lurraldea zen, jatorri eta arraza desberdinetako jendez osatua. Samariarrak heretikotzat zeuzkaten juduek eta elkarren etsai bezala ageri ziren beren harremanetan.
ere,6 baizik eta joan Israel herriko ardi galduengana.
10,6 Israelgo ardi galduak 15,24; Jr 50,6.
7 Bidez zoaztela, hots egin Jainkoaren erregetza gainean dela.
10,7 erregetzaren hurbiltasuna 3,2; 4,17; 12,28; Mk 1,15; Lk 10,9.11.
8 Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legendunak, bota deabruak. Doan hartu duzue, eman doan.