Markos 9,30-37

Markos:Sarrera12345678910111213141516

Jesusek nekaldi-piztuerak bigarrenez iragarri
(Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45)
30 Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi,31 bere ikasleei irakastera emana baitzegoen. Honela ari zitzaien: «Gizonaren Semea gizakien eskuetara emango dute; hil egingo dute, baina hil eta hiru egunera piztu egingo da».
9,31 Ik. 8,31; 10,33-34.
32 Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien; galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen.
9,32 ikasleek ezin ulertu 4,13+.
Nor handiena?
(Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)
33 Kafarnaumera iritsi ziren. Eta, etxean, Jesusek galdera hau egin zien:
–Zer eztabaida izan duzue bidean?
34 Baina haiek hitzik ez; beren artean handiena nor ote zen eztabaidatu baitzuten bidean.
9,34 nor handiena Lk 22,24-27. Ik. 10,43-44.
35 Eseri zen Jesus eta, Hamabiei dei eginik, esan zien:
–Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria.
9,35 zerbitzuaren handitasuna Mt 20,26+.
36 Eta gero, haur bat hartu, haien aurrera ekarri eta, magalean zuela, esan zien:
37 –Honelako haurra nire izenean onartzen duenak neu onartzen nau; eta ni onartzen nauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen hura baizik.
9,37 onartzen duena Mt 10,40; Lk 10,16; Jn 13,20.