Mateo 9,9-13

Mateo:Sarrera12345678910111213141516171819202122232425262728

Mateori deia. Jesus bekatariekin bazkaltzen
(Mk 2,13-17; Lk 5,27-32)
9 Jesusek, handik atera eta bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak
9,9 zerga: Ik. Mk 2,14 oh.
biltzeko mahaian eseria, eta esan zion:
–Jarraitu niri
9,9 Jarraitu niri 4,19+.
.
Mateok zutitu eta jarraitu egin zion.
10 Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian; bazen beste zergalari
9,10 zergalari: Ik. Mk 2,15 oh. Zergalariak bekatari bezala ikusten zituzten, eta haiekin harremanik zutenak ere kutsatu egiten ziren, lege-maisuen arauek ziotenez.
9,10 zergalari eta bekatari 5,46; 11,19; Lk 6,32; 7,34; 15,1-2; 19,7.
eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian.11 Fariseuek, hori ikustean, esan zieten ikasleei:
–Nolatan jaten du zuen maisuak zergalari eta bekatariekin?
12 Jesusek entzun eta esan zien:
–Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik.13 Hobe zenukete Jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete: Nahiago
9,13 Nahiago… Os 6,6. Ik. 12,7. // bekatariei dei egitera Lk 15,6.9.24.32; 19,10.
dut errukia sakrifizioak baino. Ez naiz zintzoei dei egitera etorri, bekatariei baizik
9,13 bekatariei baizik: Hau da, beren bekatuzko izaera aitortu eta salbazioa onartzeko prest daudenei.
.