Lk 19, 11-28

Ontzako urreen parabola
11 Jendea entzuten ari zitzaiola, Jesusek beste parabola bat kontatu zien, Jerusalemdik
19,11 Jerusalem: Ik. 9,51 oh.
hurbil baitzen eta jendeak Jainkoaren erregetza une batetik bestera azalduko zela uste baitzuen:
19,11 une batetik bestera azaldu 2,38; 21,8; 24,21; Eg 1,6.
12 «Handiki bat urrutiko herrialde batera joan zen, errege-izendapena hartzera, gero itzultzekotan. 13 Bere zerbitzarietako hamarri dei egin eta hamar ontzako urre
19,13 ontzako urrea: Parabola hau literalki mina zirelakoez mintzo da; mina batek ehun denarioren balioa zuen (ik. Mk 6,37 oh.).
banatu zizkien, esanez: “Jarri irabazian, ni itzuli bitartean”.
14 «Baina herritarrek gorroto zioten eta mandatariak bidali zituzten atzetik, esatera: “Ez dugu hori errege nahi”.
15 «Errege-izendapena harturik itzuli zenean, dirua banatu zieneko morroiak beregana deitu zituen, bakoitzak zer irabazi ote zuen jakiteko. 16 Aurkeztu zen lehenengoa eta esan zion: “Jauna, zure ontzakoak hamar halako eman du”. 17 Nagusiak esan zion: “Ederki, morroi ona! Gauza gutxian leial izan zarenez gero, hartzazu hamar hirietako agintea”.
19,17 morroi leialaren saria Mt 25,21+.
18 Joan zen, gero, bigarrena eta esan zion: “Jauna, zure ontzakoak bost halako eman du”. 19 Honi ere nagusiak esan zion: “Izan zaitez bost hiriren buru”. 20 Joan zen beste bat eta esan zion: “Jauna, hemen duzu zeure ontzakoa; zapi batean bildua eduki dut. 21 Beldur nizun, gizon gogorra zarelako, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen duzuna”. 22 Nagusiak, orduan: “Zeure esanez kondenatuko zaitut, morroi gaizto hori! Bazenekien gizon gogorra naizena, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen dudana. 23 Nolatan ez zenuen, bada, nire dirua bankuan ipini? Horrela, itzultzean, korrituekin jasoko nuen”. 24 Eta bertan zeudenei esan zien: “Ken iezaiozue ontzakoa eta eman hamar dituenari”. 25 Haiek erantzun zioten: “Jauna, lehendik hamar ontzako ez ditu, bada?” 26 Nagusiak erantzun zien: “Fruitua dakarrenari eman egingo zaio; fruiturik ez dakarrenari, ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio
19,26 Fruitua dakarrenari… kendu egingo zaio: H.h., Daukan orori eman egingo zaio; ez daukanari, ordea, daukana ere kendu egingo zaio.
. 27 Eta errege nahi ez ninduten etsai horiek, berriz, ekarri hona eta hil itzazue nire aurrean”».
JERUSALEMEN (19,28–23,56a)
Jesus Jerusalemen Mesias bezala sartu
28 Hitz hauek esan ondoren, Jerusalemera bidean gora jarraitu zuen Jesusek, denen aurretik.
19,28 Jerusalemera bidean 9,51+.